Prejsť na navigáciu

Baru§o Law, s.r.o.

Právne služby

Právne služby Vám ponúkame prostredníctvom spoločnosti Baru§o Law, s.r.o., advokátska kancelária, ktorá ponúka široký rozsah právnych služieb predovšetkým v nasledovných právnych oblastiach:

  • v oblasti obchodného práva s ťažiskovým zameraním na právo obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov, zmluvnú agendu, stavebné právo, právny servis pre developerské spoločnosti a manažment nehnuteľností
  • v oblasti občianskeho práva  a správneho práva zastupujeme fyzické a právnické osoby pred súdmi SR, štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy SR, zabezpečujeme realizáciu právnych úkonov, vyhotovujeme právne podania, návrhy a opravné prostriedky, taktiež zastupujeme klientov v exekučných konaniach; poskytujeme komplexný právny servis v súvislosti s kúpou, scudzovaním a zaťažovaním nehnuteľností, ako aj s ich nakladaním a správou
  • v oblasti pracovného práva jednak služby pre zamestnávateľov pri výkone ich podnikateľskej činnosti, ale aj pre zamestnancov pri ochrane ich práv a právom chránených záujmov
  • v oblasti daňového práva, a to tak v priebehu procesu správy daní (vypracovanie rozborov a analýz), ako aj pri podaniach voči rozhodnutiam príslušných orgánov (spracovanie odvolaní a žalôb)

Právne služby sú poskytované jednak formou dlhodobej a kontinuálnej starostlivosti o klienta, ako aj v jednotlivých prípadoch, t.j. podľa aktuálnej potreby.

Kontakt:
JUDr. Rudolf Hajžuš - advokát
E-mail: hajzus@provera.sk
Telefón: +421/2/43 29 19 50