Prejsť na navigáciu

GDPR ProVera Consult, s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ProVera Consult, s.r.o. so sídlom Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 825 502, poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOU“):

1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

ProVera Consult, s.r.o. so sídlom Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 825 502, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 25443/B.

Kontakt: e-mail: info@provera.sk, tel. č.: +421 2 4329 1950.

2. Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

Osobné údaje

Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ

Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ

Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Príjemcom

Každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

Tretia strana

Každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov

Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Súhlas dotknutej osoby

Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

3. Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

3.1 Osobné údaje spracúvame najmä preto, aby sme mohli

 • poskytovať audítorské služby našim klientom a vykonávať povolanie audítora,
 • poskytovať účtovnícke služby našim klientom,
 • poskytovať služby vedenia mzdovej agendy našim klientom,
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti,
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

3.2 Účely spracúvania a právne základy spracúvania osobných údajov

Kategórie účelov spracúvania

Právny základ

Súvisiace predpisy

Výkon povolania (poskytovanie audítorských služieb)

Plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)

Zákon o štatutárnom audite, Interné predpisy SKAU, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník

Výkon povolania (poskytovanie účtovníckych služieb)

Plnenie zmluvy podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, prípadnej aj plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o účtovníctve, Zákon o správe daní (daňový poriadok), Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, osobitné zákony v oblasti účtovníctva, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník

Výkon povolania (poskytovanie služieb vedenia mzdovej agendy)

Plnenie zmluvy podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, prípadnej aj plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákonník práce, Zákon o dani z príjmov, Zákon o správe daní (daňový poriadok), Zákon o sociálnom poistení, zákon o prídavku na dieťa, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom poistení, Zákon o sociálnych službách, Zákon o službách zamestnanosti, Občiansky zákonník

Poskytovanie iných služieb

Plnenie zmluvy podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov

 Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi SKAU

  Plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem audítorov alebo tretích strán podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR

  Zákon o štatutárnom audite, Interné predpisy SKAU, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Oprávnený záujem audítorov alebo tretích strán podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

GDPR, Občiansky zákonník,  Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

Marketingové účely

oprávnený záujem audítorov, poskytovateľov účtovníckych služieb, poskytovateľov služieb vedenia mzdovej agendy alebo tretích strán podľa Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zákon o štatutárnom audite, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme

Čl. 89 GDPR

Zákon o archívoch a registratúrach

Personalistika a mzdy (interne)

Plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa Čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa Čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)

Zákonník práce, Zákon o dani z príjmov, Zákon o správe daní (daňový poriadok), Zákon o sociálnom poistení, zákon o prídavku na dieťa, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o doplnkovom dôchodkovom poistení, Zákon o sociálnych službách, Zákon o službách zamestnanosti, Občiansky zákonník

Účtovné a daňové účely (interne)

Plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o účtovníctve, Zákon o správe daní (daňový poriadok), Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, Osobitné zákony v oblasti účtovníctva, Občiansky zákonníka a Obchodný zákonník

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého spoločnosť ProVera Consult, s.r.o. postupuje alebo ak na to dotknutá osoba neudelí dobrovoľný súhlas.

3.2 Zdroje získavania osobných údajov

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov zo strany klienta môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné poradenstvo či služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať audit v súlade so Zákonom o štatutárnom audite. Ak sa jedná o oblasť poskytovania účtovníckych služieb alebo služieb vedenia mzdovej agendy, z titulu osobitnej zmluvy uzatvorenej s našim klientom, v týchto prípadoch vystupujeme v pozícii sprostredkovateľa a osobné údaje nám poskytuje náš klient. V určitých prípadoch (osobitne pri poskytovaní služieb mzdovej agendy) Vás o danej skutočnosti zväčša informuje Váš zamestnávateľ, ktorý je našim klientom.

4. Odovzdávanie osobných údajov, ktoré nám poskytnete, tretím osobám

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov služieb, spolupracujúcim entitám, našim právnym poradcom, naším profesionálnym poradcom (odborným konzultantom), Slovenskej komore audítorov (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo administratívnej či inej podpory našej spoločnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva nám to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľame vykonávať, s výnimkou e-mailových služieb využívajúcich produkty firmy Microsoft, balíky služieb Office 365, bližšie info na: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement. Prenos osobných údajov do tretích krajín môže byť uskutočňovaný len na žiadosť klienta, a to v súvislosti s poskytovaním našich služieb.

5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby získavame len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

6. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

6.1 „Cookies“

Internetová stránka www.provera.sk využíva takzvané „cookies“. Sú to malé textové súbory, ktoré Váš webový prehliadač prenáša na pevný disk Vášho počítača. V týchto súboroch sa uchovávajú informácie, ktoré sa dajú opäť použiť. Je možné kedykoľvek upraviť nastavenie „cookies“ tým, že sa zmenia nastavenia na Vašom internetovom prehliadači. Nastavenia „cookies“ môžu byť vymazané. Upozorňujeme však, že ak „cookies“ nie sú aktívne, nie všetky funkcionality našej webovej stránky môžu byť používané v plnom rozsahu.

6.2 Tvorba log súborov

Pri každej návšteve webovej stránky www.provera.sk sa automatizovane zhromažďujú údaje a informácie používateľa. Tieto sa ukladajú na server v tzv. log súboroch.

Takýmto spôsobom je možné zhromažďovať nasledovné údaje:

 1. operačný systém u používateľa,
 2. typ prehliadača a verzia,
 3. IP adresa používateľa,
 4. dátum a čas prístupu,
 5. webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostal na naše webové stránky (refferer).

Údaje log súborov sa vždy ukladajú oddelene od iných osobných údajov našich používateľov. Spracovanie údajov slúži na poskytovanie obsahu našich webových stránok, zabezpečenie funkčnosti našich systémov informačných technológií a optimalizáciu webových stránok.

6.3 Google Analytics

Webová stránka www.provera.sk využíva funkcie webového analytického nástroja od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA.

Google Analytics používa tzv. “cookies“. Ide o textové súbory uložené na Vašom počítači, pomocou ktorých je možná analýza používania webovej stránky. Cookies od Google Analytics sa vrátane IP adresy Google Analytics Tool Anonymous a údajov o používaní webovej stránky spravidla posielajú do servera Google v USA a tam sa ukladajú.

Ukladanie súborov „cookies“ od Google Analytics sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľa pre optimalizáciu webovej stránky a reklamy.

Na tejto stránke je aktivovaná funkcia “anonymizácia IP- adresy“. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google na území členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán dohovoru o Európskom hospodárskom priestore pred sprostredkovaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila Vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite webových stránok a poskytla tak ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. IP adresa, ktorá je súčasťou služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude Vaše údaje spájať s inými údajmi zhromaždenými spoločnosťou Google.

Užívateľ má možnosť definovať podmienky požívania súborov „cookies“ prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. Je možné napr. čiastočne obmedziť alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov „cookies“, avšak to môže ovplyvniť používanie niektorých funkcií na našej webovej stránke.

Môžete zabrániť tomu, aby Vaše údaje vygenerované systémom „cookies“ ohľadne používania webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastavíte tak odmietnutie súboru cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu Vašich údajov pri budúcich návštevách tejto stránky: Deaktivácia Google Analytics.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov od spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

6.4 Cookies tretích strán

Na webovom sídle www.provera.sk môže byť integrovaný obsah našich partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do našich stránok si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy užívateľa na našich stránkach uložiť súbory cookie do prehliadača na koncovom zariadení používateľa. Tieto súbory nepodliehajú našej priamej kontrole. Nástroje od partnerov ako Google nemá prevádzkovateľ webového sídla www.provera.sk pod kontrolou a rovnako nemá kontrolu nad údajmi ukladanými v cookies súboroch tretích strán. Ak chcete vedieť, ako naši partneri - tretie strany používajú súbory cookies, oboznámte sa prosím so zásadami používania súborov cookies a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov:

Google Analytics

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street

Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia >>

Plugin do prehliadača pre blokovanie Google Analytics cookies si môžete stiahnuť tu >>

7. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uschovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Osobné údaje získané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov budeme spracúvať po dobu 10 rokov, pokiaľ iná lehota nevyplýva z príslušných právnych predpisov, ktorým podlieha naša činnosť.

Osobné údaje, na ktorých spracúvanie bol udelený súhlas dotknutej osoby budú spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takéhoto súhlasu.

8. Ochrana práv dotknutých osôb:

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. právo na prístup k osobných údajom,
 3. právo na opravu osobných údajov,
 4. právo na výmaz osobných údajov,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 8. právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo, ak sa jedná o poskytovanie audítorských služieb, Slovenskej komore audítorov.

9. Poplatky

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

 1. si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov sme v súlade s GDPR a ZOOU oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 2. žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, vtedy sme oprávnení od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

10. Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť má dlhodobo zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zmiernenie rizík pri spracúvaní osobných údajov. Proces ochrany osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou chodu našej spoločnosti a preto ho neustále zlepšujeme a zdokonaľujeme. Informácie, ktoré Vám týmto poskytujeme sa preto môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto informácie a podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade že tak učiníme, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailovej správy.